Vedtægter


Vedtægter for Odense Fotoklub


1. Klubbens navn og hjemsted er, Odense Fotoklub, Odense


2. Klubbens formål er gennem afholdelse af møder, ekskursioner m.v. at udbrede interessen for amatørfotografiet, samt søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne indbyrdes kan støtte hinanden med råd og vejledning. Og give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.


3.1 Foreningen tegnes af formanden alene. Ved formandens forfald tegnes foreningen af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Til foreståelse af daglige regnskabsmæssige dispositioner er der givet fuldmagt til at foreningens kasserer kan hæve og indsætte penge på bank- og girokonto.


3.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning, i tilfælde hvor der opstår krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.


4. Som medlem af Odense Fotoklub kan optages enhver aktiv fotointeresseret. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse af klubben må ske til bestyrelsen. Medlemmerne registreres i klubben.


5. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra kassereren. Kontingentet indbetales halvårligt forud. Medlemmer, der er et halvt år i restance, fortaber medlemsretten, dersom det skyldige beløb ikke indbetales efter skriftlig opfordring.


6. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, og generalforsamlingen kan evt. afholdes som virtuelt møde.

Generalforsamlingen indvarsles med 10 dages varsel og med følgende dagsorden:1. Valg af dirrigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskabet

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt


Forslag fra medlemmer der, ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
7. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel eller senest 3 uger efter at mindst 1/4 af medlemmerne har indsendt skriftling anmodning til bestyrelsen.


8. Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Alle afstemninger afgøres ved simpel flertal. Afstemningerne skal foregå skriftlig, såfremt blot eet medlem anmoder herom. Ved beslutninger om forandringer i disse vedtægter, ved eksklusion af et medlem eller ved ophævelse af klubben kræves dog at mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke har deltaget i generalforsamlingen, skal bestyrelsen være pligtig til at indklade til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag og til afholdelse tidligst 10 dage og senest 5 uger derefter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtil uanset det mødte antal, og vedtages forslaget ikke med 2/3 af de afgivne stemmer, skal det anses for bortfaldet.


9.1 Klubben ledes af en blandt medlemmerne valgt bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Samtidig vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med bl.a. formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet.


9.2 Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommerkomiteer og fast lægger mødeaftener, udflugter m.v. Bestyrelsen kan desuden nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af opgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når medlemmerne er tilstede.


9.3 Odense Fotoklub er medlem af sammenslutningen FÆLLES FYNSKE Fotoklubber og Selskabet for Dansk Fotografi.


10. Over generalforsamling og bestyrelsens møder føres mødeprotokol, som underskrives af den tilstedeværende bestyrelse, samt for generalforsamlingens vedkommende tillige af dirigenten.


11. Regnskabsåret er kalenderåret-

Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor eller revisorsuppleanten. Revisor påtegner og indfører sine eventuelle bemærkninger på årsregnskabet.


12. Ved opløsning af klubben skal evt. midler gå til klubber, eller sammenslutninger med nært beslægtede formål, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.


Vedtægten er senest revideret den 12-05-2021.